رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۱۲ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 22 June

شیوه‌های اقتصادی برای مدل‌سازی انرژی در ساختمان‌ها

یکی از مهمترین راهکارهای صرفه جویی انرژی، مدل سازی انرژی ساختمان با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی جهت بهینه کردن طراحی معماری و به کار بردن طراحی همساز با اقلیم است.

یکی از مهمترین راهکارهای صرفه جویی انرژی، مدل سازی انرژی ساختمان با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی جهت بهینه کردن طراحی معماری و به کار بردن طراحی همساز با اقلیم است.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صما، مدل سازی انرژی ساختمان، میزان مصرف انرژی یک ساختمان با متغیرهای مختلف معماری در شرایط اقلیمی کاملا واقعی را مشخص می کند و رفتار ساختمان تحت شرایط اقلیمی را نشان می دهد. از همین رو، پس از انجام مدل سازی با حالت های مختلف متغیرهای معماری و تحلیل خروجی های آن، باید متغیرهای بهینه مرتبط با انرژی و ویژگی های ساختمان را پیدا کرد که بهترین و مؤثرترین عملکرد انرژی برای یک ساختمان را دارند.

در این روش، می توان تأثیر ویژگی های مختلف معماری را بر روی مصرف انرژی ساختمان ها بررسی کرد و راهکارهای اجرایی برای بهره وری انرژی در ساختمان ارائه داد؛ راهکارهایی که اگر در روند طراحی معماری ساختمان ها به کار برده شود، بدون نیاز به مصالح و یا تجهیزات خاصی، منجر به بهبود عملکرد حرارتی و روشنایی ساختمان و کاهش مصرف منابع انرژی می شود.

بر این اساس، مهمترین راهکار برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، استفاده از طراحی معماری متناسب با شرایط اقلیمی به عنوان یک راه بدون هزینه و مؤثر در صرفه جویی انرژی است که نه تنها هزینه ای به دنبال ندارد، بلکه از نظر مصرف منابع نیز بهینه است. حال سوال این است که چه مدل هایی باید برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها پیش بینی شود؟

تشریح دلایل ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژی

در همین رابطه رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه ﺍﻧﺮژﻱ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ است ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ، گفت: ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻱ به علت ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺗﺠﺎﺭی ﺍﻧﺮژی، ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ… است.

طاهره نصر در گفت‌وگو با «صما» با بیان اینکه به طـﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮژﻱ ﺑــﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ شود ادامه داد: دﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺮژﻱ، ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ به صوﺭﺕ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻳﻚ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻠﺤﻮﻅ می شود. ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪل‌ساﺯﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ، محققان ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ مسائل ﺍﻧﺮژﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ گسترده ﺩﺭ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴت هـﺎﻱ ﺧــﻮﺩ ﻳﺎﺭﻱ کند.

ﻣﺪل ها، ﺍﺑﺰﺍﺭی استاندارد ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺍﻧﺮژی

نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺪل ها، ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ استاندارد ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، تصریح کرد: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪل هاﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

به گفته این مدرس دانشگاه، ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ کند ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻝ انرژی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ قابلیت ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ حساسیت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. علاوه بر این ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﻝ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. درنهایت ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، به عباﺭﺕ ﺩﻳﮕــﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﺑﺎﺷﺪ.

مدل‌های اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی

به گزارش «صما» اما در کنار ﻣﺪل ساﺯﻱ ﺍﻧﺮژﻱ برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها، بدون شک باید مدل های مالی و اقتصادی مناسبی هم برای این منظور پیش بینی شود.

در همین راستا مدیرکل دفتر معماری و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید در پاسخ به اینکه چه مدل‌های اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان می‌توان ارائه کرد و منابع مالی لازم برای این منظور را چگونه می‌توان تامین کرد، گفت: بدیهی است که ما اگر یک مدل مالی مناسبی نداشته باشیم، این مهم به نتیجه نخواهد رسید.

همتعلی عبدی‌نژاد در گفت‌وگو با «صما» تاکید کرد: بنابراین به‌خاطر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت هم باید مشوق ها و مساعدت‌هایی را به شکل تسهیلات بانکی در اختیار ساکنان و مالکان قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین دولت باید تخفیفاتی را برای برخی از مصالح ساختمانی و فناوری‌های نوین موثر در کاهش مصرف انرژی که در داخل کشور تولید و یا از کشورهای دیگر وارد می‌شوند، اختصاص دهد تا این محصولات و تجهیزات با قیمت تمام شده ارزانتری در ساخت و سازها به کار گرفته شود.

آگاه سازی نیروهای دخیل در احداث و بازسازی ساختمان ها

این مسئول همچنین اظهار داشت: مسئله مهم‌تر آن است که نیروهای فنی دخیل در امر احداث و یا بازسازی ساختمان ها ازجمله کاردان‌ها و مهندسان را با این مقوله آشنا کنند تا این نیروهای اجرایی با تسلط بر آخرین یافته‌ها، شیوه‌های اجرایی مناسبی را در ساختمان سازی به کار بگیرند که منجر به تحقق صرفه‌جویی انرژی و دستیابی به ساختمان پایدار شود.

وی در عین حال فرهنگ‌سازی در این حوزه را از الزامات برشمرد و اظهار کرد: اگر مردم متوجه اهمیت این موضوع شوند و در کنار آن توان مالی کافی برای پرداخت هزینه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان خود را داشته باشند، قطعا این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند.

عبدی‌نژاد خاطر نشان کرد: مردم از طریق فرهنگ‌سازی به این مهم پی می برند که اگر امروز هزینه ای را در این بخش صرف می‌کنند، مسلما می توانند در دوره مشخصی از بازگشت این سرمایه مطمئن و امیدوار باشند. لذا اتخاذ روش ها و راه‌های تشویقی و انتخاب و تقدیر از شهروندان فعال و پروژه‌های الگو و نمونه در این عرصه و… می‌تواند کمک کند که بخشی از تامین مالی آن انجام شود.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی