رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۵ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 15 June

وضعیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در گزارش ۱۰۰ روزه

در شش ماهه نخست امسال ۷۱ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر ساعت آموزش توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه شده و تعداد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در شش ماهه نخست امسال ۷۱ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر ساعت آموزش توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه شده و تعداد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت  ویکی پی جی به نقل از ایرنا، در گزارش صد روزه عملکرد دولت دوازدهم، وضعیــت بخــش آمــوزشهای فنــی و حرفــه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که به موجب آن، تعــداد آموزشــگاه‌های فنــی و حرفــه‌ای آزاد (خصوصــی) تحــت نظــارت ســازمان آمــوزش فنـی و حرفـه‌ای نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱۱۶۳۴ آموزشـگاه رسیده است.
عملکرد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور طی شش ماهه نخست امسال نیز ۷۱ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر ساعت بوده که از این میزان، ســهم آمــوزش مراکــز ثابــت ۳۷ میلیون و ۹۱۲ هزار نفر ساعت معادل ۵۳ درصد، ســهم آمــوزش روســتائیان نه میلیون و ۹۵۸ هزار نفر ساعت معادل ۱۴ درصد، سهم آموزش زندانیان در ندامتگاهها چهار میلیون و ۸۳۲ هزار نفر ساعت معادل ۶.۷ درصد، سهم آموزش صنایع و معادن چهار میلیون و ۷۴۸ هزار نفر ساعت معادل ۶.۶ درصد، سـهم آمـوزش صنـوف و اتحادیه‌ها یک میلیون و ۹۴۷ هزار نفر ساعت معادل ۲.۷ درصد، ‌ سهم آموزش به سربازان پادگانها یک میلیون و ۶۳ هزار نفر ساعت معادل ۱.۵ درصد، سهم آموزش سکونتگاههای غیر رسمی و کاهش آسیبهای اجتماعی یک میلیون و ۶۵۴ هزار نفر ساعت معادل ۲.۳ درصد است.
آمـوزش و توانمندسازی زنـان روسـتایی بـرای ۱۴ هـزار نفـر مهارتجـو بـه میـزان ۲۸ هـزار نفـر روز جهت توسـعه اشـتغال زنـان در روسـتاها و مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه، آمـوزش بهره‌بـرداران روسـتایی بـرای ۲۱ هـزار نفـر مهارتجـو بـه میـزان ۴۲ هـزار نفـر روز بـرای توسـعه بخـش کشـاورزی در روسـتاها و مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه و  توجـه ویـژه بـه آموزشهـای فنـی و حرفـه‌ای و مهارتـی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه میـزان ۸۸ هـزار نفـر سـاعت از دیگر اقدامات آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای است.
از جمله اقدامات شاخص انجام شده در حوزه آموزشهای فنی و حرفه‌ای طی این مدت می‌توان به تهیــه و تنظیــم لایحه پیشــنهادی نهــاد سیاســتگذار و هماهنگ کننــده آمــوزش فنــی وحرفـه‌ای و مهـارت آمـوزی، خرید سالانه ۳۲ هزار نفر – ساعت آموزش از بخش غیر دولتی، افزایـش میـزان آمـوزش غیر رسـمی فنـی و حرفـه‌ای جمعیـت فعـال از ۱۳ سـاعت بـه ۱۳.۵ ساعت، افزایـش میـزان آمـوزش غیررسـمی فنـی و حرفـه‌ای بـه بهره‌بـرداران روسـتایی از ۰.۳ به ۰.۵ درصد، ارائه پیشنهاد به شورای گسـترش آمـوزش عالـی بـرای ایجـاد رشـته‌هـای تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص در برنامه ریـزی، مدیریـت و اقتصـاد آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای و مهـارت‌آمـوزی، توسعه مشاوره شغلی و آموزشی
در مراکز فنی و حرفه‌ای، توزیع تسهیلات بین آموزشگاههای آزاد واجد شرایط بر اساس مبالغ تخصیص یافته در بودجه سنواتی به منظور تثبیت مکانهای آموزشی آموزشگاهها و خرید تجهیزات آموزشی، انعقاد تفاهم‌نامه با ستادکل نیروهای مسلح برای مهـارت افزایـی و تسـهیل اشـتغال کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح و انتخاب شش استان به عنوان پایلوت برای توانمندسازی و آموزش زنان روستایی اشاره کرد.
بـا توجـه بـه اهـداف کلان برنامـه ششـم توسـعه و اولویـت‌هـای ابلاغی رییـس جمهـوری مبنـی بــر اجــرای سیاســتهای فعــال بــازار کار، مشــوق‌هــای بیمه‌ای، ارتقــای مهــارت و تمرکــز بــر قابلیتهـای منطقـه‌ای در رسـته‌های کسـب و کار متناسـب بـرای ایجـاد اشـتغال انبـوه و اجــرای برنامه‌هــای اشــتغال عمومــی بــه عنــوان مهمتریــن وظیفــه وزرات تعــاون، کار و رفـاه اجتماعـی،
از جمله برنامه‌هـای آینـده در این بخش می‌توان به تصویب نهاد سیاستگذار و هماهنگ کننده آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی، افزایش میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای به جمعیت فعال به ۱۵ ساعت، افزایـش میـزان آمـوزش غیررسـمی فنـی و حرفـه‌ای بـه بهره‌بـرداران روسـتایی از ۰.۵ ساعت به ۰.۹ ساعت، بهبــود نســبت هنرجویــان متوســطه فنــی و حرفــه‌ای و کاردانــش بــه کل دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه، بهبـود توزیـع دانشـجویان کاردانـی فنـی و حرفـه‌ای میـان رشـته‌های تحصیلـی متناسـب بـا نیازهـا و ســاماندهی نیــروی انســانی متخصــص شــاخه‌های فنــی و حرفــه‌ای و کاردانــش وزارت آمــوزش و پــرورش اشاره کرد.
تنــوع آموزشهــای فنــی و حرفــه‌ای و مهارتــی چــه در ســاختار و چــه در ارائــه آن از مزیتهــای ایــن نــوع آمــوزش بــرای داوطلبــان و مهــارت آمــوزان اســت. ایــن آموزشهــا در ســه زیــر بخــش آموزشهـای غیررسـمی مهارتـی، آمـوزش متوسـطه فنـی و حرفـه‌ای و کار دانـش و آمـوزش عالـی ارائــه می‌شــوند.
حضــور فعــال وزارتخانه‌هــای آموزش وپــرورش، فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، جهـاد کشـاورزی، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در آموزشهـای رسـمی فنـی و حرفـه‌ای و مشـارکت دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی، دانشـگاه شـهید رجائـی، دانشـگاه فنـی و حرفـه‌ای، دانشــگاه آزاد اسلامی، وزارتخانه هــای بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد کشــاورزی، نیــرو و کلیــه دســتگاههای اجرایــی مجــری آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان در آموزشهــای غیررســمی؛ بیانگــر گســتردگی آموزشهــای فنــی و حرفــه‌ای اســت.

حــوزه دیگــر آموزش‌هــای مهارتــی، آموزش‌هــای غیررســمی اســت کــه خــارج از نظــام آمــوزش رسـمی کشـور ارائـه و بـه دریافـت گواهینامـه مهـارت منتهـی می‌شود کـه ایـن نـوع آموزشهـا بـه تنـوع گسـترده و طیـف بسـیار وسـیع مخاطبیـن منجـر شـده اسـت. یکـی از دسـتگاههای دولتـی ارائه دهنــده ایــن آموزشهــا، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه‌ای کشــور است.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی