رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
  • الأربعاء ۲ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Wednesday 14 April

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MED ) بیشتر آشنا شوید

ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب از نوع (Multi effect distillation ) که به اختصار به آن (MED) می‌گویند، به معنی ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎزك اﻧﺒﺴﺎط است.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب از نوع (Multi effect distillation  )  که به اختصار به آن (MED) می‌گویند، از جمله ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد

ﻓﺮآﯾﻨﺪMED  ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺗﻘﻄﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﯿﺮه از ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺨﯿﺮﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اوﻟﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از آب درﯾﺎ و در ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ۲۵ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ %۵ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪآب ﺷﯿﺮﯾﻦ درﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ روش اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه آب ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﻪ روش ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺨﺎر است. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ۲  ﻫﺮ واﺣﺪآب ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻓﮑﺖ و ﯾﮏ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮرﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﮑﺖﻫﺎ ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ-ﻟﻮﻟﻪای ﺑﺎ آراﯾﺶ اﻓﻘﯽ هستند.

اﺳﺎس ﮐﺎر واﺣﺪﻫﺎی MED ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺎر ﺧﺮوﺟﯽ از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﯾﺎ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ وﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ وارد اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺑﺨﺎر از دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ازآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺎراوﻟﯿﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮروی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اواﭘﺮاﺗﻮرﮐﻪ درآﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎراوﻟﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه وﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ ازآب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﯽشود.

از اﯾﻦ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺎر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺨﺎراوﻟﯿﻪ درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اواﭘﺮاﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ از دﺳﺖ دادن ﺣﺮارت ﺧﻮد ﭼﮕﺎﻟﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درون ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﺷﻮرﻣﻮﺟﻮد درﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم وارد ﺷﺪه و ﺑﺨﺎر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰﮐﻪ از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻬﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﭼﮕﺎﻟﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ ازآب ﺷﻮر را ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

و ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﮑﺮار ﻣﯽشود و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺎر ﭼﮕﺎﻟﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ (ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن PH آب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل) ﺑﺮروی آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ MED ﺑﻪ دﻣﺎی آب ﺗﻐﺬﯾﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﻣﺎی آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ دﻣﺎی ﺟﻮش آب ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﯽ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MED ) بیشتر آشنا شوید

 

مصرف انرژی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MED ) :

روش med به دو نوع انرژی برای کارکرد نیاز دارد، گرمای دمای پایین برای عملکرد و همچنین انرژی الکتریسیته برای کارکرد پمپ‌ها در دمای آب شور در محدوده ۶۴ الی ۷۰ درجه سانتیگراد نیاز دارد. واحد های med معمولا در gor نزدیک به ۱۰ الی ۱۶ کار می‌کنند و این درحالی است که واحد های نصب شده در اطراف خلیج فارش gor  در حدود ۸ الی ۱۲ را دارند.

اگر ما از اطلاعات سازندگان این دستگاه‌ها استفاده کنیم خواهیم دید که انرژی مصرفی واحد‌های آب شیرین کن MED مابین ۱۴۵ مگاژول بر متر مکعب (GOR=16) تا ۲۳۰ مگاژول بر متر مکعب  (GOR=16) است.

 

مطالعه بیشتر

Energy Consumption and Performance for Various Desalination Processes

Energy consumption and water production cost of conventional and renewable energy powered desalination processes

مطالعه موضوعات مرتبط با ارایه دسته بندی:

روش‌های ضد عفونی آب

سیستم‌های تصفیه آب صنعتی

موضوعات مرتبط

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MSF ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MED ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ED ) بیشتر آشنا شوید

 

سیستم‌های پیش تصفیه آب صنعتی

 

پیشنهاد مطالعه:

مصرف انرژی و برآورد هزینه فرآیند‌های مختلف شیرین سازی آب
مقایسه هزینه سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری تصفیه آب و بازچرخانی آب
Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی