رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
  • الأربعاء ۲ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Wednesday 14 April

اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس

ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب از نوع ( Reverse osmosis ) که به اختصار به آن (RO) می‌گویند، از جمله ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب از نوع ( Reverse osmosis  ) که به اختصار به آن (RO) می‌گویند، از جمله ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺣﻼل ازﻧﻤﮏ‌ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺮاوا اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺸﺎ ﺑﺮای ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزی و ﯾﺎ ﻏﻠﯿﻆﺳﺎزی ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﺎلﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﯿﮑﺮواورﮔﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس

ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻏﺸﺎﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزی آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ذره ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎری ازﻏﺸﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 

اﻟﻒ) ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن((Micro filtration

ب) اوﻟﺘﺮاﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن( (Ultra filtration

پ) ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن( (Nano filtration

ت) اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس( (Reverse osmosis

 

در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دو ﻓﺎز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺎز ﺳﻮم ﮐﻪ ﻏﺸﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ. ﻏﺸﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم اﺳﺖ. ﻫﺮﮐﺪام ازدو ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ از ﺟﺰءﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ است ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﺟﺰءﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﻣﺨﻔﯽ ودﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺟﺰءﻫﺎ ﺗﻬﯽ ﻣﯽشود. دو وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎء اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از:

۱- ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ﺗﺮاواﯾﯽ (permeability)

۲- اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮی ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮی ((ectivitysel

 

ﺗﻤﺎم ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺸﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽکنند دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﺸﺎﯾﯽ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮ است:

۱- ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ درﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮﻓﺎز.

۲- ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدن ﻣﺪولﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ.

۳- ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎزك ﺑﻮدن ﻏﺸﺎء و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم درآن.

۴- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دردﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ.

۵- ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ.

۶- ﺳﻬﻮﻟﺖ درﮔﺴﺘﺮش دادن ﺳﯿﺴﺘﻢ.

 

ﻏﺸﺎﻫﺎ دارای ﻋﻤﺮ زﯾﺎدی هستند. ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎی اوﻟﺘﺮاﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎی اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﻤﺰی اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ازﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ دراﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺎﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮدر اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻇﺮف آﺑﯽ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻠﻮر ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ درون آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮف ﮐﻪ ﺑﻠﻮر ﻧﻤﮏ وﺟﻮد دارد ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ زﯾﺎد و ﻏﻠﻈﺖ آب ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻇﺮف ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ ﺻﻔﺮ ﻏﻠﻈﺖ آب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻮر ﻧﻤﮏ، ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ آب اﺳﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻠﻮر ﻧﻤﮏ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن ﻏﻠﻈﺖ آب و ﻧﻤﮏ در دو ﺑﺨﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﻤﺰی ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﯾﮏ ﺣﻼل ازﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ از درون ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺮاوا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺌﻮری اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

درﻇﺮف ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﮑﻞ ۴، ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ درآب ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺳﻄﺢ آب داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﯿﺮون آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

درﺷﮑﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻏﻮﻃﻪور را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ و داﺧﻞ آن را آبﺷﻮر ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ، ﭘﺲ ازﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻄﺢ آب داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﮐﺖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﺷﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﻤﺰی و ارﺗﻔﺎع آب داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

در اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﺷﻮر، ﺟﺮﯾﺎن آب را( ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﺳﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮر اﺳﺖ) ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ-ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آب ﺧﺎﻟﺺ ازﻏﺸﺎء ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻧﻤﮏﻫﺎ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

 

دﯾﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦRO

ﺷﮑﻞ ۵– دﯾﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦRO                                ﺷﮑﻞ–۴ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد روش اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس

 

برخی از کاربرد‌های روش اسمز معکوس:

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﺮب از آبﻫﺎی ﺷﻮر ( ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب) ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ دام وﻃﯿﻮر

ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داروﺳﺎزی وﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی، رﻧﮓﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺗﻮﻟﯿﺪ آب دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

 

مقالات مرتبط:

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MSF ) بیشتر آشنا شوید
با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MED ) بیشتر آشنا شوید
با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ED ) بیشتر آشنا شوید

مصرف انرژی و برآورد هزینه فرآیند‌های مختلف شیرین سازی آب

 

مطالعه موضوعات مرتبط با ارایه دسته بندی:

روش‌های ضد عفونی آب

سیستم‌های تصفیه آب صنعتی

موضوعات مرتبط

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MSF ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MED ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ED ) بیشتر آشنا شوید

 

سیستم‌های پیش تصفیه آب صنعتی

 

پیشنهاد مطالعه:

مصرف انرژی و برآورد هزینه فرآیند‌های مختلف شیرین سازی آب
مقایسه هزینه سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری تصفیه آب و بازچرخانی آب
Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی