رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
  • الأربعاء ۲ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Wednesday 14 April

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ED ) بیشتر آشنا شوید

ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب از نوع ( Electro dialysis ) که به اختصار به آن (ED) می‌گویند، از جمله ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب از نوع ( Electro dialysis ) که به اختصار به آن (ED) می‌گویند، از جمله ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎری از اواﯾﻞ دﻫﻪ ۶۰ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ۱۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ازRO  ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ . ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ راه ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﮏ زداﯾﯽ آب ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻤﮏ اﺑﺪاع ﮐﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺪﺳﺖ آورد .

 

 

ED

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد :

-اﮐﺜﺮ ﻧﻤﮏﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﻮن ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ( ﮐﺎﺗﯿﻮن ) ﯾﺎﻣﻨﻔﯽ ( آﻧﯿﻮن ) ﺑﺎردار ﻣﯽشوند .

– آنیون ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻟﮑﺘﺮود، ﺟﺬب آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

-ﻏﺸﺎءﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻋﺒﻮر آﻧﯿﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ .

اﺟﺰاء ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺪﯾﻢ + ، ﮐﻠﺮ – ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ++و ﮐﺮﺑﻨﺎت – در آب ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺨﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺧﻮد را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻃﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ، در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺣﺎوی ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠﻮل( اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ) ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻮن ﻫﺎﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ED ) بیشتر آشنا شوید

 

مطالعه موضوعات مرتبط با ارایه دسته بندی:

روش‌های ضد عفونی آب

سیستم‌های تصفیه آب صنعتی

موضوعات مرتبط

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MSF ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( MED ) بیشتر آشنا شوید

با ﻓﺮآﯾﻨﺪ شیرین سازی آب ( اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ED ) بیشتر آشنا شوید

 

سیستم‌های پیش تصفیه آب صنعتی

 

پیشنهاد مطالعه:

مصرف انرژی و برآورد هزینه فرآیند‌های مختلف شیرین سازی آب
مقایسه هزینه سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری تصفیه آب و بازچرخانی آب
Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی