رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
  • الخميس ۳ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Thursday 15 April

ال ان جی

بازار فروش ال ان جی یا همان گاز مایع هر روز شیرین تر می شود و تقاضا برای این نوع انرژی بیشتر می شود. در همین راستا رقابت بر سر تصاحب بازار های آسیای جنوب شرقی از طرف تولید کنندگان ال ان جی بیشتر می شود. کشور های عضو «آسه آن» که در اصطلاح حیات خلوت ایران شناخته شده اند؛ به دلیل دارا بودن از یک بازار مصرفی بزرگ مورد توجه دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان قرار گرفته‌اند.

به گزارش گروه انرژی ویکی پی جی و به نقل از آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ، قطر که تا چند سال پیش به عنوان اولین صادر کننده «  ال ان جی » جهان بود با احساس خطر از حضور امریکا، استرالیا و روسیه در بازار های «ال ان جی» این بار به سرعت در حال تصاحب بازار های کشور های آسیای جنوب شرقی است .
ایران نیز که از سال ها قبل در آرزوی بهره برداری از واحد های ال ان جی است، هنوز نتوانسته از  طرح های در دست اقدام خود در این بخش پرده برداری کند و به این صورت در حال از دست دادن بازار هایی است که برای چشم انداز های بلند مدت صادراتی خود ترسیم کرده است. با این توصیف به نظر می رسد با وجود این که بنگلادش جزو کشور های آ سه آن نیست اما میتواند در زمره کشورهایی باشدکه ایران بخواهد سفره منابع خود را در آن بگستراند. این کشور در روز های گذشته  برای تامین منابع انرژی خود با شرکت راس گس قطر برای واردات ال ان جی  توافق کرده است.

 دلایل تاخیر پروژه های ال ان جی

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠی ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ آﻏﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴـﺪان ﮔـﺎز ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﻲ از اواﺋـﻞ دﻫـﻪ ۲۰۰۰  ﻣﻴﻼدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز از ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻴﺪان را ﺑـﻪ ﻃﺮﺣﻬـﺎی LNG اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  LNG  در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﻌـﺪدی مانند ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟی ﻃـﺮح، ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺠﺎری و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی خرید و فروش LNG ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در دﻫﻪ۱۹۷۰ ﻣﻴﻼدی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺪور اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠی LNG ، از ﻣﻴﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟی و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﮕﺎن( ﻃﺮح ﻛﺎﻟﻴﻦ ﮔﺎز) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻼب و ﺑـﺮوز ﺟﻨﮓ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷی ﺳﭙﺮده ﺷﺪ. از اواﺋﻞ دﻫﻪ  ۲۰۰۰ ﻣﻴﻼدی ﺑﺎ ﺷـﺮوع ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻴـﺪان ﻣـﺸﺘﺮک ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑی ، ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺗﻌﺮﻳﻒ شد. دوباره اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ LNG بر ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﻴﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس (۲۰۰۷-۲۰۰۶) ﺟﻨﻮﺑﻲ به امضا رسید.

 قرار بود که ایران طرح های ال ان جی را با سه پروژه «ایران ال ان جی» ، «پرشین ال ان جی» و «پارس ال ان جی» آغاز کند. در حالی در اجرای طرح های ال ان جی با تاخیر ۱۰ ساله مواجه شده است که هر روز بر تعداد تولید کنندگان آن افزوده می شود بگونه ای که در ده سال آینده،  این روند،  ورود ایران به بازار های جهانی« ال ان جی» را با دشواری روبرو خواهد کرد.

به گفته کارشناسان قرار بود فاز ۱۲ برای گاز رسانی به ایران ال اجی ،۱۱ برای پرشین ال ان جی و ۱۳ و ۱۴ برای پارس ال ان جی مورد استفاده قرار گیرد و تا این پروژه ها در سال ۲۰۱۵ میلادی به بهره برداری برسد. برخی کارشناسان معتقدند دلیل تاخیر پروژه های ال ان جی در ایران را می توان در  ۱- ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و فروش ﻣﺤﺼﻮل    ۲- ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺎﻳﻊ  ﺳﺎزی،  ۳ – ﻣﺸﻜﻼت ﻃﺮح ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ۴- ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎزی  دانست.

نبود دانش تولید

در حالی ایران هنوز به دانش تولید ال ان جی دست پیدا نکرده که در سال ۹۰، به گزارش پورتال شرکت ملی نفت ایران علی خیر اندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی از مذاکره همزمان با ۹ شرکت آسیایی، اروپایی و آفریقایی برای آغاز صادرات گاز مایع  خبر داده و گفته بود که ایران هیچ گونه نگرانی برای ورود نخستین محموله LNG ایران به بازارهای جهانی ندارد.

در حالی این مقام مسئول بازار های ال ان جی را برای ورود  ایران مهیا می دانست که در همان زمان قطر و استرالیا با تولید انبوه توانسته بودند بازار های اروپایی و اسیایی را مال خود کنند.

این که چگونه این مقام مسئول از  بازار یابی برای ال ان جی ایران سخن گفته که هنوز فاز اجرایی آن ۵۲ درصد پیشرفت دارد، حیرت آور است. در حال حاضر و پس از گذشت ۵ سال از این  انتشار خبر فوق هنوز هم یکی از واحد های ال ان جی ایران به بهره برداری نرسیده است.

این در حالی است که رقیب ایران ، قطر که خطر تولید امریکا، استرالیا و روسیه را در بیخ گوش خود حس می کند تصمیم دارد با حضور در کشور های جنوب شرقی به تنها تامین کننده ال ان جی این منطقه تبدیل شود. گرچه کشور های دیگر نیز سعی دارند از بازار آسیای جنوب شرقی به نفع خود بهره برداری کنند  اما همچنان این بازار در دست قطر است و هر روز با قرار داد های  نوین عرصه را برای رقبا تنگتر کند.

عزمی برای تولید  ال ان جی وجود ندارد

حسن خسرو جردی رییس پیشین صادر کنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی، در باره تولید ال ان جی و بازار های مصرفی می گوید:  برای تولید  این محصول سرمایه کلانی نیاز است از طرفی با توجه به این که گاز تولیدی در ایران در زمستان کفاف مصرف داخل را نمی کند نمی توان انتظار داشت که سر مایه گذار انگیزه ای برای سر مایه گذاری در این بخش رداشته باشد. به گفته وی زمانی اراده ای برای انجام این پروژه ها خواهد بود که میزان تولید گاز ایران به چیزی بیش از ۷۵۰ میلیون متر مکعب برسد

در این صورت است که می توان از سر مایه گذار خارجی انتظار  سرمایه گذاری کلان داشت. بنابراین نمی توان برای کالایی که تولید نشده برنامه ریزی برای فروش کرد. شاید به این دلیل است که انگیزه و عزمی جدی برای ایجاد واحد های تولید ال ان جی وجود ندارد.

وی تنها راهکاری که می تواند ایران را به تولید کننده  و صادرکننده ال ان جی تبدیل کند، می گوید:  میزان گاز تولیدی کنونی کفاف نیاز های داخل را در فصل سرما نمی دهد به گونه ای که ایران حتی برای صادرات گاز به ترکیه نیز با مشکل مواجه شده به خصوص از زمانی که گاز ترکمنستان قطع شده است.

بنابراین در تابستان که میزان مصرف در کشور کاهش پیدا می کند و به یک سوم مصرف کنونی می رسد می توان از این ظرفیت برای صادرات گاز به خصوص به کشور های  آسیای جنوب شرقی که در  فصل زمستان هستند استفاده کرد. این کشور ها می توانند بازار های خوبی برای گاز ایران به صورت ال پی جی و در اینده به صورت ال ان جی باشد.

خسرو جردی در مورد این که ایا  با تاخیر در ساخت ال ان جی ایران با بازار های اشباع شده روبرو نخواهد شد؛ تصریح می کند:  جهان در حال حرکت به سوی مصرف گاز استدر حال حاضر تولید کننده گان گاز در جهان نتوانسته اند نیاز جهان را برآورده سازند بنابراین با افزایش متقضی بر تعدا بازار ها نیز افزوده می شود  بنابراین همه تولید کنندگان می توانند بی آنکه لطمه ای به بازار یکیدیگر بزنند سهم خود از بازار را حفظ کنند.  اما بی تردید اولین تولید کننده یا نوآور بهره ای که از بازار می برد، دیگران نخواهند برد.

قرارداد جدید راس گس

 به گزارش نشنال گس به نقل از دیلی سان، در ۱۸ ژانویه سال جاری خبر داد که بنگلادش محصول ال ان جی مورد نیاز خود، معادل ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تن  به ارزش ۲۸/۲ میلیارد دلار را از راس گس قطر خریداری کرده است.  بر اساس گزارش این روزنامه، نخست وزیر این کشور به تازگی طرح خرید انرژی و صنایع معدنی در دستور کار قرار داده است همچنین  قرار شده خرید ال ان جی از راس‌گس با تعرفه  های دولت به دولت مورد مذاکره قرار گیرد.  این روزنامه دلیل تحرک دولت برای ایجاد همکاری با شرکتهای بین المللی  را نیاز بنگلادش به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب  خوانده که روز به روز در حال افزایش است.

 بنابراین دولت بنگلادش در نظر دارد که برای بهبود وضعیت زیر ساختی آن از شرکتهای خارجی استفاده کند بر این اساس در سال گذشته پترو بنگالا طی قراردادی با شرکت اکسلریت انرژی، اقدام به ساخت و اجرای ترمینال شناور در موهش خالی کرده است.

همچنین این کمپانی در ۴ ژانویه سال جاری نیز  اقدام به امضا دومین قرارداد با بخش خصوصی داخلی گروه سومیت برای ساخت ترمینال « اف ال ان جی» در جزیره «موهش خالی» کرده است این پروژه از زمره پروژه های  فراساحلی «چوکس بازار »در نزدیکی منطقه صنعتی چیتاگونگ است.

همچنین این شرکت بنگلادشی با شرکت «پترودنت ال ان جی»  هند نیز وارد قرارداد شده است این پروژه شامل راه اندازی طرح های بزرگ ساخت مجدد ترمینال های خطوط لوله در جزیره کتوبدیا  است.که ظرفیت این ترمینال بالغ بر ۵/۷ میلیون متر مکعب در سال با برآورد هزینه ۹۵۰میلیون دلار  است.  همچنین این روزنامه خبرداد که دولت این کشور درصدد امضای قرارداد های بین المللی چند ملیتی برای راه اندازی واحد های شناور است.

به نظر می رسد با توجه به رابطه مثبت دیپلماتیک ایران – داکا،  بازار ۱۷۰ میلیون نفری بنگلادش حداقل برای عرضه محصولات صنعت نفت و پتروشیمی، فولاد، سیمان، سنگ های ساختمانی و تولیدات شیمیایی و داروئی ایران جذابیت زیادی دارد که باید از موقعیت ایجاد شده در این سفر برای رونق مبادلات این حوزه ها بهره گرفت.

 

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی